حوزه لیشتر

مسابقات فوتبال:

هفت چشمه(۱) – ابچیرک(۲)
مظفراباد(۱)-چهار بیشه(۱)
هفت چشمه-مظفرآباد
چهاربیشه-آبچیرک
مظفرآباد-آبچیرک

مسابقه طناب کشی:
چهاربیشه(باخت) -مظفر اباد(برد)

بازیهای بومی و محلی به زودی در سایت قرار خواهد گرفت.

حوزه خیرآباد

فوتبال:
ده حاج ناصر(۸) مردان معصوم(۲)
ده حاج ناصر-پادوک
پادوک-دهوه

کلکله برد:

مردان معصوم (برد)-ده حاج ناصر(باخت)
ده حاج ناصر-دهوه
ده حاج ناصر-پادوک
پادوک-دهوه