فوتبال

شهرک الف(۵)-امامزاده جعفر(۵)
ناصرآباد(۳)-مهاجرین(۵)

شهرک ب(۱۱)- مهاجرین(۱)
تلخاب شیرین(۱۲)-ناصرآباد(۴)