نتایج مسابقات فوتبال

برغون(۲)-نارگ موسی(۲)
بوستان(۴)-بیدک علیا(۰)
دهیاری اسلام آباد(۵)-دهیاری آبدهگاه(۴)
منصورآباد(۱۱)-دهیاران(۲)
چالموره(۵)-شاه بهرام(۱)
مله برفی (۳)-گشتاسب (۳)
سرآبیز(۵)-تل مویزی(۳)
سادات(۸)-بهره عنا(۴)
تلچگاه(۱)-چاه تلخ(۳)
برغون(۷)تلخاب بیدک(۴)
بوستان(۷)نارگ موسی(۴)
غورک(۹)-مله برفی(۲)
چالموره(۱۳)-گشتاسب(۷)
اسلام آبادپشتکوه(۴)-منصورآباد(۱)
آبدهگاه(۳)-سعادت آباد(۳)

بهره عنا(۲)- تلچگاه(۰)
چاه تلخ(۵)-تل مویزی(۱)
سرابیز(۳)-سادات(۳)

نارگ موسی ۲-بیدک علیا ۱

بوستان ۵-تلخاب سفلی ۳

اسلام آباد۱۵-دهیاران۳

منصور آباد۲-سعادت آباد۱

تلچگاه ۵-سادات ۳

بهره عنا۳-تل مویزی ۰

سرآبیز۳-چاه تلخ۰

لازم به توضیح است که بازی بهره عنا با تلمویزی و سرابیز چاه تلخ انجام نگرفت که با رای داور تل مویزی و چاه تلخ ۳بر۰بازنده شدند.
بوستان ۳ -برغون ۰

بیدک علیا ۱۱-تلخاب سفلی۴

آبدهگاه ۲-منصورآباد۱

سعادت آباد۳-دهیاران۰

چالموره ۴-غورک۲

شاه بهرام۳-گشتاسب۱

بهره عنا ۳-سرآب بیز۰

سادات ۳-چاه تلخ۰

تلچگاه۳-تل مویزی۰

غورک ۱۰- گشتاسب ۵

شاه بهرام ۳-مله برفی ۰

نارگ موسی ۱۳-تلخاب سفلی۱
بیدک علیا۶-برغون۱

آبدهگاه۳-دهیاران۰

سعادت آباد۲-اسلام آباد۱


مرحله ۱/۸:

چالموره۲——–تلچگاه۰

اسلام آباد ۱۱——-نارگ موسی ۱۰
(بعد از اتمام بازی با نتیجه ۱بر۱
کار به ضربات پنالتی کشید اسلام آباد برنده شد)

سادات——اسلام آباد

بوستان ۲—–چالموره ۱

مسابقات بومی و محلی

به زودی و با اعلام کمیته مسابقات در سایت قرار خواهد گرفت.