مسابقات فوتبال

بن پیر (۵) بی بی جان آباد (۱)

پاس آب شیرین(۲)صنعت گستر باباکلان(۱)
شهدای سراب ننیز(۳) قراچه بی بی جان آباد (۲)
مقاومت بابا کلان(۰) شهدای آب شیرین (۲)

زراعتی بی بی جان آباد ۰-پاس آب شیرین ۵

بن پیر ۲-گناوه لری ۲

پاس آبشیرین(۱)-گناوه(۲) 
صنعت گستر باباکلان(۵)-زراعتی بی بی جان آباد(۳)

شهدای سراب ننیز(۵)-شهدای آب شیرین(۲)

مقاومت کمبل(۳)- قراچه بی بی جان آباد(۳)

صنعت گستر باباکلان- ۴ گناوه لری ۲

بن پیر ۲ -پاس آب شیرین ۳

مقاومت بابا کلان ۴ -قراچه بی بی جان آباد ۱

شهدای سرآب ننیز۳ ….مقاومت کمبل۰

نیمه نهایی:

شهدای سرآب ننیز ۸- بن پیر ۱

مقاومت بابا کلان ۴ -پاس آب شیرین ۱

فینال:

شهدای سرآب ننیز ۲ – مقاومت بابا کلان ۳

باباکلان قهرمان مسابقات فوتسال شد.مسابقات والیبال

مسابقات بومی و محلی

به زودی و با اعلام کمیته مسابقات در سایت قرار خواهد گرفت.