مشک و ملار بازی الختر

تاریخچه:

این نوع بازی به نام الختر، الخترک، الختور و یا خروس جنگی معروف استودر اغلب نقاط ایران در بین روستائیان وعشایر متداول می باشد که به صورت گروهی وتیمی متشکل از ۴ تا ۶ نفر انجام می گردد.

ابعاد و جنس زمین وزمان بازی:

این بازی معمولا در زمینی به طول ۲۰ متر و عرض ۱۰ مترانجام می گردد و زمین خاکی یا چمن می باشد و زمان بازی در این ورزش نا محدود بوده و اتمام بازی موکول به مبارزه تمام نفرات تیم می باشد.

تعداد نفرات هر تیم:

۵ نفر اصلی ویک نفر ذخیره می باشد .

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:

این بازی نیاز به لوازم وتجهیزات خاصی ندارد.

لباس و کفش ورزشکاران:

معمولا ورزشکاران از لباس وکفش معمولی ورزشی استفاده می نماید ودر موقع مسابقه می تواند از یک لنگه کفش جهت پایی که روی زمین قرار دارد استفاده نماید.

تعداد داوران و برگزار کنندگان:

تعداد داوران ۳ نفراست که یک نفر اصلی ود.نفر دیگر به عنوان کمک داور انجام وظیفه می نماید وگروه برگزار متشکل از سرپرست مسابقات یک نفر ،کمیته فنی یک نفر ،کمیته انظباطی نیز یک نفر خواهد بود.

نحوه بازی:

ایتدا داور اصلی وسط زمین قرار می گیرد وبااعلام ایشان یک نفر از هر تیم از دو خط طولی در حالیکه یک پای آنها با دست به صورت جمع در پشت قرار دارد ( به صورت لی لی یک دست پا را گرفته ) وارد زمین می شوند وسعی می کند که بوسیله ضربه زدن با سینه یا دست حریف را از حالت تعادل خارج وبر زمین بزند وپس از آن باید خود را تا انتهای خط طولی زمین برساند تا بتواند ۵ امتیاز کسب نماید ( برنده باید خود را به محل استقرار تیم مخالف برساند ۹ وبازی به همین نحو ادامه می یابد تا تمام بازیکنان تیم به مبارزه بپردازند وبرنده تیمی خواهد بود که امتیاز بیشتری کسب نماید.

امتیازات:

۱- چنانچه در حین مبارزه، دستی که پا را گرفته رها شود خطا محسوب واز دور مسابقه خارج و۵ امتیاز به تیم مقابل تعلق گرفته و بازی بین نفرات دیگر آغاز می شود.

۲- خارج شدن از زمین بازی ۵ امتیاز منفی محسوب می گردد و فردی که از زمین خارج شده از دور بازی حذف و بازی بین نفرات دیگر ادامه خواهد یافت.