این بازی به نام شال کو یا گرنا دوال هم معروف است.

بازی به صورت دو گروه از مردان تقریباً هم قد و قواره صورت می گیرد.

وسیله طناب است و یک تیم در میدان از طنابهای خود محافظت می کنند.

تیم مقابل سعی دارد طنابهای تیم داخل میدان را بازور ویا زیرکی بر باید.

افراد درون میدان با پای خود به پای افراد بیرون از دایره می زنند.

برنده بازی تیمی است که فرد بیرون از میدان یا دایره را بزند.

در غیر این صورت تیم بیرون دایره با طنابهایی که ربوده اند افراد درون دایره را تا ناحیه زیر زانو می زنند.