دراین بازی افراد به دو گروه یاتیم تقسیم می شوند ، ۲۰ تا ۳۰ متر از یکدیگر فاصله می گیرند، هر دسته سه قطعه سنگ(کِل) به ارتفاع تقریبی ۳۰ سانتی متر به صورت قائم در زمین می نشانند و درکنار آن مستقر می شوند و بر حسب توافق طرفین یک دسته بازی را آغاز می کند.

تیمی که شروع کننده مسابقه است ابتدا باید “پیرجنگ” یا سنگی که درجلوی  دیگر سنگ های نشانده شده ،بعنوان هدف تعیین گریده را از پای درآورند سپس به دیگر هدف ها سنگ بندازند.

فرض می کنیم اول دسته A شروع کند در این صورت هر کدام از آنها حق دارند با قطعه سنگی که در مشت دارند کِل دسته B را هدف قرار داده و سنگ به سویش پرتاب کنند. بعد از اینکه افراد دسته A هر کدام یک سنگ به سوی کِلِ دسته B انداختند، دسته B نیز هرکدام یک قطعه سنگ به کِلِ پرتاب می کنند.

هر دسته که موفق به زدن کِلِ دسته دیگر شود بایدخود را به دسته مقابل ملحق کند و هرکدام یک سنگ به سوی کِلِ باقیمانده پرتاب کنند، آخرین کِلِ که دومین کِل می باشد هر دسته ای که بزند برنده اصلی دور اول بازی به شمار می رود.

دراین مسابقه هربازیکن حق پرتاب یک سنگ دارد مگراینکه در پرتاب اول خود توانسته باشد سنگش را به هدف زده باشد.